Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: WIŚLANEJ, BRZEGOWEJ ORAZ ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI”.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: WIŚLANEJ, BRZEGOWEJ ORAZ ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, § 4 ust. 6 oraz Rozdziału VI § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.)

Nazwa zadania: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: WIŚLANEJ, BRZEGOWEJ ORAZ ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI”. Znak sprawy: ZWIK/20/06/2021

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania    

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W WERSJI EDYTOWALNEJ (WORD): plik do pobrania

 1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
 2. Załącznik nr 2 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. Załącznik nr 3 - WYKAZ OSÓB
 4. Załącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 5. Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
 6. Załącznik nr 6 - PEŁNOMOCNICTWO - WZÓR  DO WYKORZYSTANIA
 7. Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY
 8. Załącznik Nr 8 – TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ
 9. Załącznik nr 9- TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH DLA SIECI KANALIZACYJNEJ

 

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pliki w pdf): plik do pobrania

 1. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – TOM I, II i III. Rzeszów, 23.10.2017 r.
 2. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – branża elektryczna, Rzeszów, 23.10.2017 r.
 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Rzeszów, 23.10.2017 r.
 4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki. Część IV. Maj 2017 r.
 5. Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – TOM I i II. Rzeszów, 19.10.2017 r.
 6. Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – branża elektryczna. Rzeszów, 19.10.2017 r.
 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., 10.01.2019 r.
 8. Warunki Burmistrza Łomianek dotyczące odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach wodociągowo – kanalizacyjnych.
 9. Rysunek schematyczny 1
 10. Rysunek schematyczny 2
 11. Rysunek schematyczny 3
 12. Rysunek schematyczny 4
 13. Rysunek schematyczny 5
 14. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 180/2018 z dnia 06.02.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – plik do pobrania

 

 

Opcje strony

do góry