Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ROLNICZEJ W GMINIE ŁOMIANKI, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ WIKLINOWĄ DO GRANICY Z GMINĄ CZOSNÓW”.

 

NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/14/04/2021

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 132 W ZWIĄZKU Z ART. 376 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 2019 Z PÓŹN. ZM.).

Pliki do pobrania: 

(przypadku próblemów z pobieraniem zalecamy niekorzystanie z przeglądarki google chrome)

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 583a7543-cac9-419a-b5bb-1e80b4820974

1.     Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe – plik do pobrania 

2.     SWZ – plik do pobrania

3.     JEDZ - ESPD plik do zaimportowania przez Wykonawców - plik do pobrania

4. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI WORD DO EDYCJI: plik do pobrania

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2A do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna - ZAKRES I CZ. I

Załącznik nr 2B do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna – ZAKRES I CZ. II

Załącznik nr 2Cdo SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa - ZAKRES I CZ. II

Załącznik nr 2D do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa – ZAKRES II

Załącznik nr 2E do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna – ZAKRES II

Załącznik nr 3 do SWZ

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp)

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie, o wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

Załącznik nr 9 do SWZ

Tabela równoważności

 

6. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMACIE PDF:

W przypadku problemów z pobieraniem plików należy użyć przeglądarki firefox

 

 1. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 4 przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi nN w dz. nr ew. 155, obręb 0008 Kiełpin, w dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6 obręb 0004 Dziekanów Leśny, w dz. nr ew. 654/1, 681 obręb 0005 Dziekanów Polski, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki – obszar wiejski”. - plik do pobrania
 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. - plik do pobrania
 3. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 4 przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi nN w dz. nr ew. 155, obręb 0008 Kiełpin, w dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6 obręb 0004 Dziekanów Leśny, w dz. nr ew. 654/1, 681 obręb 0005 Dziekanów Polski, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki – obszar wiejski” – BRANŻA ELEKTRYCZNA. - plik do pobrania
 4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA, , listopad 2019 r. - plik do pobrania
 5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA, , listopad 2019 r. - plik do pobrania
 6. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi nN w dz. nr ew. 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, w dz. 111/8, 112/1, 131/1, 144 obręb 0003 Dziekanów Nowy, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki – obszar wiejski” – TOM I. - plik do pobrania
 7. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi nN w dz. nr ew. 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, w dz. 111/8, 112/1, 131/1, 144 obręb 0003 Dziekanów Nowy, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki – obszar wiejski” – TOM II. - plik do pobrania
 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. - plik do pobrania
 9. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi nN w dz. nr ew. 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, w dz. 111/8, 112/1, 131/1, 144 obręb 0003 Dziekanów Nowy, jednostka ewidencyjna 143205_5 Łomianki – obszar wiejski” – BRANŻA ELEKTRYCZNA. - plik do pobrania
 10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA, listopad 2020 r. - plik do pobrania
 11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA, , lipiec 2019 r. - plik do pobrania
 12. Projekt wykonawczy – Zakres I cz.1, Zakres I cz. 2, Zakres II. - plik do pobrania
 13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., 10.01.2019 r. - plik do pobrania
 14. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - plik do pobrania
 15. Rysunek schematyczny 1 - plik do pobrania
 16. Rysunek schematyczny 2 - plik do pobrania
 17. Rysunek schematyczny 3 - plik do pobrania
 18. Rysunek schematyczny 4 - plik do pobrania
 19. Zaświadczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego AB.6743.13.2021.MN z dnia 04.03.2021 r. - plik do pobrania
 20. Zaświadczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego AB.6743.100.2021.MN z dnia 04.03.2021 r. - plik do pobrania
 21. Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa dla poszczególnych zakresów (UWAGA! załączniki do SWZ w wersji edytowalnej).
 22. Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna dla poszczególnych zakresów (UWAGA! załączniki do SWZ w wersji edytowalnej).
 23. Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim nr SZN.4021.1.3.1.2021.MZ z dnia 20.04.2021 r. - plik do pobrania

7. Modyfikacja treść SWZ  - plik do pobrania

8. Załącznik do pisma (modyfikacji treści SWZ) „ Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, Warszawa, Luty 2021 r.” – plik do pobrania

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI (1-2) – plik do pobrania

10. INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT – plik do pobrania

11. SPROSTOWANIE (OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI) – plik do pobrania

12. ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3-74) ORAZ MODYFIKACJA TREŚĆ SWZ – plik do pobrania

13. Załączniki do pisma (ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3-74) ORAZ MODYFIKACJA TREŚĆ SWZ) - plik do pobrania

 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZARZĄDZENIE NR 2/2021 DYREKTORA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z DNIA 12 STYCZNIA 2021 - plik do pobrania
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ (PO ZMIANIE) – plik do pobrania
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ (PO ZMIANIE) – plik do pobrania

 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY W DNIU 17.06.2021 R. DOKONAŁ DROBNEJ KOREKTY (OMYłKA PISARSKA) ZAŁĄCZNIKA NR 2A DO SWZ (PO ZMIANIE).

14. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - plik do pobrania

15. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania

16. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – plik do pobrania

 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry