Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: WIŚLANEJ, BRZEGOWEJ ORAZ ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI”.

NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/07/03/2021

 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 132 W ZWIĄZKU Z ART. 376 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 2019 Z PÓŹN. ZM.).

Pliki do pobrania: 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 226bbcd5-245b-40f8-a4c1-757c144c2084

1.     Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe – plik do pobrania 

2.     SWZ – plik do pobrania

3.     JEDZ - ESPD plik do zaimportowania przez Wykonawców

4.  JEDZ – wersja poglądowa - plik do pobrania( pdf)

5. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI WORD DO EDYCJI:

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy - plik do pobrania

Załącznik nr 2A do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa - plik do pobrania

Załącznik nr 2B do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna

- plik do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia - plik do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp) - plik do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie, o wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ - plik do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - plik do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych - plik do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji - plik do pobrania

Załącznik nr 9 do SWZ

Tabela równoważności - plik do pobrania

 

6. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMACIE PDF - plik do pobrania (UWAGA DUŻY plik 525 MB)

 1. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – TOM I, II i III. Rzeszów, 23.10.2017 r.
 2. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – branża elektryczna, Rzeszów, 23.10.2017 r.
 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Rzeszów, 23.10.2017 r.
 4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki. Część IV. Maj 2017 r.
 5. Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – TOM I i II. Rzeszów, 19.10.2017 r.
 6. Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisickiego K. „Dziadka”, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – branża elektryczna. Rzeszów, 19.10.2017 r.
 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., 10.01.2019 r.
 8. Warunki Burmistrza Łomianek dotyczące odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach wodociągowo – kanalizacyjnych.
 9. Rysunek schematyczny 1
 10. Rysunek schematyczny 2
 11. Rysunek schematyczny 3
 12. Rysunek schematyczny 4
 13. Rysunek schematyczny 5
 14. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 180/2018 z dnia 06.02.2018 r.

7.INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA -plik do pobrania

8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania

9. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAplik do pobrania.

 

 

 

Opcje strony

do góry