Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/przetargi-oglaszane-w-r-4/10791,ZADANIE-1-BUDOWA-SIECI-WODOCIAGOWEJ-I-SIECI-KANALIZACJI-SANITARNEJ-W-ULICY-KAMPI.html
20.05.2024, 05:33

„ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KAMPINOSKIEJ W ŁOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ŻWIROWEJ, ALEI LIP I PARTYZANTÓW W ŁOMIANKACH. ZADANIE 3: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JESIONOWEJ, WILLOWEJ, KONCERTOWEJ I MORELOWEJ W KIEŁPINIE – GMINA ŁOMIANKI”.

NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 132 W ZWIĄZKU Z ART. 376 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 2019 Z PÓŹN. ZM.).

Pliki do pobrania: 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 7f2d13e9-07cb-4c4d-8c2e-b4871f671068

1.     Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe – plik do pobrania 

2.     SWZ – plik do pobrania

3.     JEDZ - ESPD plik do zaimportowania przez Wykonawców - plik do pobrania

4.  JEDZ – wersja poglądowa ( pdf) - plik do pobrania

5. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI WORD DO EDYCJI: plik do pobrania

 

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa

– ZADANIE 1

Załącznik nr 2b do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna

– ZADANIE 1

Załącznik nr 2c do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa

– ZADANIE 2

Załącznik nr 2d do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna

– ZADANIE 2

Załącznik nr 2e do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa

– ZADANIE 3

Załącznik nr 2f do SWZ

Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna

– ZADANIE 3

Załącznik nr 3 do SWZ

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp)

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie, o wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

Załącznik nr 9 do SWZ

Tabela równoważności

 

6. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMACIE PDF:

 1. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ulicach Grzybowa, Żywiczna, Partyzantów, Świerkowa, Kampinoska, Trenów”. Biała Podlaska, 17.01.2019 r.  - plik do pobrania
 2. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz niezbędnym uzbrojeniem, zlokalizowanych we fragmencie ul. Żwirowej oraz ulicy Al. Lip i Partyzantów – Część III”. Warszawa, 12.02.2018 r. - plik do pobrania
 3. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz niezbędnym uzbrojeniem, zlokalizowanych w ulicach: Jesionowa, Willowa, Koncertowa, Morelowa oraz w drogach dojazdowych do ww. ulic – Część VIII”. Warszawa, 12.02.2018 r. - plik do pobrania
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., 10.01.2019 r. - plik do pobrania
 5. Warunki Burmistrza Łomianek dotyczące odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach wodociągowo – kanalizacyjnych. - plik do pobrania
 6.  Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 563/2020 z dnia 26.05.2020 r. - plik do pobrania
 7. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 1029/2019 z dnia 05.07.2019 r. - plik do pobrania
 8. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 957/2018 z dnia 12.07.2018 r. - plik do pobrania

7. PYTANIA I ODPOWIEDZI (1-24)  - plik do pobrania

 • Załącznik Nr 1 do pisma – OPINIA GEOTECHNICZNA – plik do pobrania
 • Załącznik Nr 2 do pisma - DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – ZADANIE 1 – plik do pobrania
 • Załącznik Nr 3 do pisma - PROJEKT WYKONAWCZY – ZADANIE 1 – plik do pobrania
 • Załącznik Nr 4 do pisma  – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (PO ZMIANIE) – plik do pobrania.

8.SPROSTOWANIE (OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI) – plik do pobrania

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI (25-26) – plik do pobrania

10. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA plik do pobrania.

11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – plik do pobrania

 

Opcje strony