Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/przetargi-oglaszane-w-r-3/9547,Budowa-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-Paderewskiego-i-ul.html
2023-09-29, 01:59

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami). 

 

 Nazwa zadania:

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki”.

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/45/09/2019

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (wersja edytowalna – pliki w word) – plik do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych (wersja edytowalna – pliki w word) – plik do pobrania
 4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna – plik w word) – plik do pobrania
 5. Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo – wzór do wykorzystania (wersja edytowalna – plik w word) – plik do pobrania
 6. Załącznik nr 5  - Tabela Elementów scalonych dla sieci kanalizacyjnej (wersja edytowalna – (wersja edytowalna - plik w word) - plik do pobrania
 7. Załącznik nr 6  - Tabela Elementów scalonych dla sieci wodociągowej (wersja edytowalna – (wersja edytowalna - plik w word) - plik do pobrania
 8. Załącznik nr 7 – Wzór umowy ( wersja edytowalna - plik w word) – plik do pobrania
 9. Załącznik nr 8 – projekt budowlany - plik do pobrania
 10. Załącznik nr 9 – projekt wykonawczy - plik do pobrania
 11. Załącznik nr 10 - Warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach wodociągowo- kanalizacyjnych - plik do pobrania
 12. Załącznik nr 11- dokumentacja geotechniczna - plik do pobrania
 13. Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) - plik do pobrania
 14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  -(plik w pdf)  - plik do pobrania

Opcje strony