Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

„DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-D/78/12/2019”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  221 000 euro zgodnie z art. 39, 40 w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na: 

 

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-D/78/12/2019”.

 

 

Pliki do pobrania: 

 

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu – plik do pobrania 

2.     SIWZ –plik do pobrania

3.      Załączniki w wersji WORD do edycji :

 

  • Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy - plik do pobrania
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego - plik do pobrania
  • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - plik do pobrania
  • Załącznik nr 4 do SIWZ  - Pełnomocnictwo – wzór do ewentualnego wykorzystania - plik do pobrania
  • Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy  - plik do pobrania  

 

 

4. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZplik do pobrania

5. Załącznik nr 1 do SIWZ PO MODYFIKACJI  - Formularz Ofertowy Wykonawcy

6. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – plik w pdf

Opcje strony

do góry