Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

„ Wybudowanie fragmentu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ulicy Osiedlowej, na działkach dz. 908/2, 908/6, 908/4 351/1 obr. 0004 w gminie Łomianki, wraz z armaturą i odgałęzieniami bocznymi tych sieci w liniach rozgraniczających drogi dojazdowe oraz z włączeniem ww. wybudowanej sieci do istniejącej infrastruktury’’.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

Nazwa zadania:

 

„ Wybudowanie fragmentu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ulicy Osiedlowej, na działkach dz. 908/2, 908/6, 908/4 351/1 obr. 0004 w gminie Łomianki, wraz z armaturą i odgałęzieniami bocznymi tych sieci w liniach rozgraniczających drogi dojazdowe oraz z włączeniem ww. wybudowanej sieci do istniejącej infrastruktury’’.

Sygnatura sprawy: ZWIK/49/11/2020

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy(plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych dla sieci wodociągowej (plik w word) - plik do pobrania

Załącznik Nr 4- Tabela elementów scalonych dla sieci kanalizacyjnej (plik w word) - plik do pobrania

Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo - wzór  do wykorzystania (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – plik do pobrania

Załącznik Nr 8 – Projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi dojazdowe w miejscowości Łomianki, ul. Osiedlowa z pozwoleniem na budowę AB. 6743.508.2020.MN. - plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – plik do pobrania

Opcje strony

do góry