Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy w Łomiankach.

PRZETARGI OGŁASZANE W 2020 ZGODNIE Z REGULAMINEM ZWiK

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy  w Łomiankach.” 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

Nazwa zadania:

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy  w Łomiankach.

Sygnatura sprawy: ZWIK/11/03/2020

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy(plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 4A - Tabela elementów scalonych dla sieci wodociągowej (ul. Racławicka/Rajska) - plik do pobrania

Załącznik Nr 4B - Tabela elementów scalonych dla sieci wodociągowej (ul.Agawy/Kolejowa) - plik do pobrania

Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo - wzór  do wykorzystania (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 7 - Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem nr WI-I.7843.13.237.2019.JK  (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) -  ul Racławicka/Rajska/Kolejowa –  (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik Nr 8 - Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem nr WI-I.7843.13.238.2019.JK (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) ul. Agawy/Kolejowa. – (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem nr AB.6743.41.2020.MN (Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego) – ul. Agawy/Kolejowa – (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –(plik w pdf) – plik do pobrania

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJplik do pobrania

Opcje strony

do góry