Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informacje o projekcie

 

Cele Projektu ,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”

 

Zasadniczym celem planowanego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Łomianki. Realizacja projektu wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów jakościowych:

 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczające niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiające podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
 • Zapewnienie możliwości przyjęcia do oczyszczenia całego strumienia cieków z terenu aglomeracji i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczenia.
 • Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska procesów zagospodarowania osadów ściekowych.
 • Poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Łomianki.
 • Osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów ilościowych:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 69 km.
 • Liczba zmodernizowanych i przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.
 • Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 6 566 osób.
 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 62 km.
 • Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej – 1 850 osób.
 • Liczba zmodernizowanych i przebudowanych SUW „Trylogia” i SUW „Fabryczna” -  2 szt.
 • Wykonanie systemu monitoringu 47 pompowni.
 • Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 

Opcje strony

do góry