Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informacje o projekcie

 

 

Cele Projektu ,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap II”

 

Zasadniczym celem planowanego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Łomianki –etap II. Realizacja projektu wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów jakościowych:

  • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczające niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiające podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
  • Zapewnienie możliwości przyjęcia do oczyszczenia całego strumienia cieków z terenu aglomeracji i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczenia.
  • Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska procesów zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Łomianki.
  • Osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów ilościowych:

  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 15,5 km.
  • Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1 816 osób.
  • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 33 km.
  • Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej – 4 478 osób.

 

Opcje strony

do góry