Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Zasady montażu podlicznika

Wodomierze ogrodowe

Klienci, którzy wykorzystują wodę do podlewania terenów zielonych mogą zmniejszyć związane z tym koszty płacąc tylko za zużytą wodę, bez ponoszenia opłat za ścieki. W tym celu należy zainstalować tzw. wodomierz ogrodowy. Przy rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków będzie pomniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogrodu.

Odbiorcy usług montują wodomierz ogrodowy na własny koszt. Wodomierz ogrodowy musi posiadać aktualne cechy legalizacyjne. Po zamontowaniu wodomierz należy zgłosić do odbioru i plombowania w Biurze Obsługi Klienta:

Ze względu na pandemię COVID – 19 preferowany jest kontakt mailowy.

Odpowiednie druki można pobrać ze strony internetowej ZWiK w zakładce „Dla Mieszkańca” – „Wnioski i formularze do pobrania”  lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Link do formularza poniżej.

Zlecenie odbioru wodomierza ogrodowego z montażem nakładki

W miarę możliwości prosimy o dołączenie do zgłoszenia zdjęcia wodomierza. Plombowanie wodomierza jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem. Link do cennika usług ZWiK w Łomiankach poniżej.

Cennik usług wykonywanych przez ZWiK w Łomiankach  Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach świadczy również usługę montażu nakładki radiowej na wodomierz już zamontowany. Uruchomienie usługi jest możliwe, jeśli wodomierz jest przystosowany do montażu nakładki radiowej firmy Apator Powogaz Toruń do komunikacji radiowej w standardzie WMBUS. Poniżej formularz zgłoszeniowy zlecenia montażu nakładki radiowej

Zlecenie montażu nakładki radiowej na wodomierz ogrodowy

 

Miejsce montażu wodomierzy ogrodowych

Zasady montażu wodomierzy ogrodowych:

  • wodomierz ogrodowy powinien znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym;
  • bez względu na typ wodomierza, należy go zamontować w pozycji poziomej (tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość montażu wodomierza w pozycji pionowej).

 

Schemat montażu podlicznika za wodomierzem głównym

Szczegółowy schemat montażu podlicznika

Utrzymanie wodomierzy ogrodowych

Wodomierze ogrodowe stanowią własność Odbiorców Usług. Utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, w tym wymiana po utracie legalizacji, należy do obowiązków ich właścicieli- podstawa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zmianami) art. 15 pkt. 3. Po utracie legalizacji, wskazania wodomierza nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody.

 


 

 

 

Opcje strony

do góry