Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Info

Cennik usług

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany CENNIKA USŁUG wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
         
CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH Sp. z o.o.
Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł]
I Opłaty związane z uzgadnianiem i opiniowaniem dokumentacji      
1. Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami      
a) Osiedle domów jednorodzinnych do 10 budynków (sieć wodociągowa lub kanalizacyjna) szt. 400,00 zł 492,00 zł
b) Osiedle domów jednorodzinnych do 10 budynków (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) szt. 600,00 zł 738,00 zł
c) Osiedle domów jednorodzinnych powyżej 10 budynków (sieć wodociągowa lub kanalizacyjna) szt. 600,00 zł 738,00 zł
d) Osiedle domów jednorodzinnych powyżej 10 budynków (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) szt. 1 000,00 zł 1 230,00 zł
2. Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej      
a) do 100 mb jednego rodzaju sieci szt. 250,00 zł 307,50 zł
b) każde następne rozpoczęte 100 mb jednego rodzaju sieci  szt. 100,00 zł 123,00 zł
3. Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dwa rodzaje sieci)      
a) do 100 mb dwóch sieci szt. 350,00 zł 430,50 zł
b) każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci szt. 150,00 zł 184,50 zł
4. Aktualizacja uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej po upływie terminu jego ważności lub uzgodnienie wprowadzonych przez projektanta zmian do uzgodnionej dokumentacji szt. 50 % ceny uzgodnienia
5. Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej szt. 500,00 zł 615,00 zł
6. Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej szt. 900,00 zł 1 107,00 zł
7. Uzgodnienie projektu pompowni ścieków szt. 600,00 zł 738,00 zł
II Usługa przyłączenia nowego klienta do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej      
1. Konsultacja techniczna i kalkulacja wyceny wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego szt. 100,00 zł 108,00 zł
2. Przyłącze wody Ø 40  mb 125,00 zł 135,00 zł
3. Przyłącze wody Ø 63  – Ø 110  mb Wycena indywidualna (od 150,00 zł za mb)
4. Przykanalik Ø 160 o głębokości do 2,0 m mb 200,00 zł 216,00 zł
5. Przykanalik Ø 160 o głębokości powyżej 2,0 m mb Wycena indywidualna (od 250,00 zł za mb)
6. Przykanalik Ø 200 o głębokości do 2,0 m mb 250,00 zł 270,00 zł
7. Przykanalik Ø 200 o głębokości powyżej 2,0 m mb Wycena indywidualna (od 300,00 zł za mb)
8. Studnia kanalizacyjna od Ø 600 szt. Wycena indywidualna
9. Studnia wodomierzowa od Ø 1000 szt. 4 000,00 zł 4 320,00 zł
10. Studnia PVC do Ø 425 szt. 2 000,00 zł 2 160,00 zł
11. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej szt. 150,00 zł 162,00 zł
12. Wykonanie węzła pod wodomierz główny szt. 350,00 zł 378,00 zł
13. Wprowadzenie przewodu wodociągowego do budynku szt. 400,00 zł 432,00 zł
14. Adaptacja szamba szt. Wycena indywidualna
15. Przejście przez szambo wraz z zasypką szt. Wycena indywidualna
16. Studnia nabudowana w ulicy  szt. Wycena indywidualna
17. Przydomowa przepompownia ścieków szt. Wycena indywidualna
18. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63  mb 150,00 zł 162,00 zł
19. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej powyżej Ø 63 mb Wycena indywidualna
20. Zajęcie terenu  szt. Zgodnie z obowiązującym cennikiem Zarządcy pasa drogowego
21. Projekt organizacji ruchu (dla przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej)  szt. Wycena indywidualna
22. Rozbiórki terenów utwardzonych m2 50,00 zł 54,00 zł
23. Wykonanie wykopów bez użycia koparki (ręczne wykopy) - decyzja po stronie ZWiK szt. Wycena indywidualna
III Usługi budowlano-montażowe      
1. Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej      
a) Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej   szt. Wycena indywidualna
2. Budowa dodatkowych zejść do granicy działki      
a) przyłącza wodociągowego szt. Wycena indywidualna
b) przyłącza kanalizacyjnego szt. Wycena indywidualna
IV Opłaty za nadzór, konsultację i przeglądy techniczne      
1. Nadzór pracownika nad budową/rozbudową/przebudową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Każda rozpoczęta godzina 250,00 zł 307,50 zł
2. Konsultacja techniczna ZWiK  Każda rozpoczęta godzina 160,00 zł 196,80 zł
3. Przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta przy budowie sieci      
a) Pierwszy przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta do 100 mb 400,00 zł 492,00 zł
za każde kolejne 100 mb  200,00 zł 246,00 zł
b) Kolejny przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta do 100 mb 400,00 zł 492,00 zł
za każde kolejne 100 mb  250,00 zł 307,50 zł
4. Nadzory i przeglądy techniczne sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta przy pracach drogowych      
a) Nadzór ZWiK Każda rozpoczęta godzina 100,00 zł 123,00 zł
b) Przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  za 100 mb sieci 200,00 zł 246,00 zł
V Opłaty za inwentaryzację powykonawczą      
1. Powykonawcza inwentaryzacja przyłączy      
a) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wody    
(dla przyłącza wykonanego przez ZWiK)
szt. Wycena indywidualna
b) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego     
(dla przyłącza wykonanego przez ZWiK)
szt. Wycena indywidualna
c) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wodociągowego i  kanalizacyjnego                                        (dla przyłączy wykonanych przez ZWiK) szt. Wycena indywidualna
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej      
a) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  (dla sieci wykonywanych przez ZWiK) szt. Wycena indywidualna
VI Przerwanie i przywrócenie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków      
1. Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na sieci na wniosek Klienta      
a) Maksymalnie 2 zasuwy  Każda rozpoczęta godzina 200,00 zł 246,00 zł
b) Każda kolejna zasuwa Każda rozpoczęta godzina 150,00 zł 184,50 zł
c) Samowolne używanie uzbrojenia sieci wodociągowej każde użycie 1 000,00 zł 1 230,00 zł
2. Przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem Klienta      
a) Przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków po uregulowaniu należności wynikających z wcześniejszego zadłużenia Klienta szt. 600,00 zł 738,00 zł
(odkręcenie zasuwy, usunięcie korka) (w przypadkach szczególnych wycena indywidualna)
3. Odcięcie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków na wniosek Klienta  szt. 200,00 zł 246,00 zł
4. Przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków na wniosek Klienta  szt. 200,00 zł 246,00 zł
5. Montaż korka na sieci kanalizacji sanitarnej na wniosek Klienta  szt. 800,00 zł 984,00 zł
6. Demontaż korka na sieci kanalizacji sanitarnej na wniosek Klienta  szt. 200,00 zł 246,00 zł
VII Opłaty związane z gospodarką wodomierzową      
1. Montaż i demontaż wodomierzy      
a) Ponowne oplombowanie wodomierza głównego wraz z kontrolą przyłącza na wniosek Klienta/wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta  szt. 200,00 zł 246,00 zł
b) Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta (montaż wraz z nowym wodomierzem) dla średnicy      
ba) DN 15 szt. 610,00 zł 750,30 zł
bb) DN 20 szt. 610,00 zł 750,30 zł
bc) DN 25 szt. 850,00 zł 1 045,50 zł
bd) DN 32 szt. 870,00 zł 1 070,10 zł
be) DN 40 szt. 920,00 zł 1 131,60 zł
bf) DN 50 szt. 1 800,00 zł 2 214,00 zł
c) Odbiór techniczny wodomierza ogrodowego (oplombowanie) szt. 100,00 zł 108,00 zł
d) Ponowny odbiór techniczny wodomierza ogrodowego (oplombowanie) wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta szt. 100,00 zł 108,00 zł
e) Wymiana/montaż wodomierza ogrodowego z nakładką radiową wraz z odbiorem technicznym wodomierza (oplombowanie)      
ea) DN 15 szt. 300,00 zł 324,00 zł
eb) DN 20 szt. 320,00 zł 345,60 zł
f) Montaż nakładki radiowej na wodomierz ogrodowy zgodny z systemem zdalnego odczytu ZWiK wraz z odbiorem technicznym wodomierza (oplombowanie) szt. 150,00 zł 162,00 zł
UWAGA! Gwarancja na wodomierze ogrodowe i nakładki radiowe 1 rok (konieczność legalizacji wodomierza po 5 latach)
UWAGA! Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone - wycena indywidualna
2. Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) szt. Wycena indywidualna
UWAGA! W zakres usługi wchodzi: wymiana wodomierza, transport, ekspertyza 
3. Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek Klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) 1 odczyt 30,00 zł 32,40 zł
VIII Pozostałe opłaty      
1. Wypożyczenie stojaka hydrantowego wraz z  opomiarowaniem       
a) Wypożyczenie doba 50,00 zł 61,50 zł
aa) Wypożyczenie na czas prowadzonych inwestycji   zadanie 1 000,00 zł 1 230,00 zł
ab) Kaucja  szt. - 1 500,00 zł
b) Koszt zużycia wody m3 wg. wskazań licznika (stawka zgodna
z aktualnie obowiązującą taryfą
w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.)
2. Płukanie sieci wodociągowej na wniosek Klienta      
a) Płukanie sieci wodociągowej  Każda rozpoczęta godzina 180,00 zł 221,40 zł
b) Koszt zużycia wody m3 wg. wskazań licznika (stawka zgodna
z aktualnie obowiązującą taryfą
w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.)
3. Usunięcie awarii przydomowej przepompowni ścieków wynikłej z winy Klienta polegające na wyczyszczeniu pompy wraz z opróżnieniem zbiornika przydomowej przepompowni ścieków szt. 450,00 zł 553,50 zł
4. Usunięcie awarii przydomowej przepompowni ścieków wynikłej z winy Klienta polegającej na naprawie sterowania lub zasilania  szt. Wycena indywidualna (od 160,00 zł za przyjazd + koszty naprawy)
5. Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego (np. zapchane sitko w kranie, niskie ciśnienie wody, nieprzyjemny zapach wydzielający się z kanalizacji, zapchana kanalizacja na odcinku należącym do właściciela) 1 przyjazd ekipy 100,00 zł 123,00 zł
UWAGA! Zasadność wezwania pogotowia określa ZWiK na podstawie protokołu z wezwania 
7. Odbiór ścieków samochodem asenizacyjnym od Klienta 1 m3 30,00 zł 32,40 zł
8. Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym i/lub kanalizacyjnym szt. Wycena indywidualna
9. Pozostałe niestandardowe roboty szt. Wycena indywidualna
10. Wykonanie badania wydajności hydrantów lub udostępnienie wyników pomiarów szt. 200,00 zł 246,00 zł
11. Usługa wynajmu urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO. Na terenie Gminy Łomianki dojazd  w cenie. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyc dojazd wg wyceny indywidualnej. każda rozpoczęta godzina 500,00 zł 615,00 zł
12. Usługa wynajmu koparko-ładowarki  wraz z operatorem  godzina pracy 170,00 zł 209,10 zł
13. Opłata za transport i wynajem zbiornika wody pitnej o pojemności 1 m3 wraz z wodą w obrębie miasta i gminy Łomianki  doba 300,00 zł 369,00 zł
14. Opłata za napełnienie wynajętego zbiornika wody pitnej o pojemności 1 m3 w obrębie miasta i gminy Łomianki  szt. 100,00 zł 123,00 zł
15. Opłata za zadymianie połączeń kanalizacyjnych przy użyciu wytwornicy dymu wraz z dojazdem godzina pracy 280,00 zł 344,40 zł
16. Opłata z tytułu wykonania przez ZWIK Łomianki prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego kpl. 1 200,00 zł 1 476,00 zł
17. Opłata z tytułu wykonania przez ZWIK Łomianki prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza do ZWIK wodociągowego kpl. 1 400,00 zł 1 722,00 zł
18. Opłata za wydanie duplikatu/kopii/odpisu/zaświadczeń w zakresie zawartych umów kpl. 35,00 zł 43,05 zł
19. Usługa wynajmu ciągnika rolniczego wraz z operatorem godzina pracy 250,00 zł 307,50 zł
20. Usługa wynajmu agregatu pradotwórczego godzina pracy 300,00 zł 369,00 zł
IX Opłaty za ścieki dowożone do stacji zlewnej      
1. Przyjmowanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej w godzinach innych niż godziny pracy stacji Każda rozpoczęta godzina 200,00 zł 216,00 zł
 
USTALENIA KOŃCOWE: 
I Na podstawie art.  8. ust. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
II Na podstawie art.  28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
1. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
a) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
b) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, tj.:
ba) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
bb) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego , wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
bc) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez ZWiK;
bd) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci;
be) odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
bf) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa na dostarczanie wody i odbiór ścieków tak stanowi.
2. Z kolei stosownie do ust. 4 tego przepisu kto bez uprzedniego zawarcia umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
3. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, tj.:
a) Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
b) Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
ba) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
bb) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
bc) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
bd) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
be)  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
bf) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
- stacji krwiodawstwa,
- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
- labolatoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Opcje strony

do góry