Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

KONTROLA sieci wodno-kanalizacyjnych - NIELEGALE PODŁĄCZENIA

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że rozpoczyna terenową kontrolę podłączeń do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. W kolejnych dniach i miesiącach Pracownicy Spółki będą chodzić po ulicach Łomianek i dokonywać weryfikacji nielegalnych podłączeń.

W ubiegłym roku informowaliśmy o przypadkach, kiedy nie wszystkie formalności zostały dopełnione, wobec czego Klienci korzystali z usług Spółki bezumownie. Daliśmy czas na to, aby osoby, które nie dokończyły procedury zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków mogły tego dokonać bez ponoszenia dodatkowych opłat. Niezależnie, po raz kolejny przypominamy, że to na Kliencie ciąży obowiązek wystąpienia do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków niezależnie przez kogo, takie przyłącze jest realizowane

Obowiązek wystąpienia o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków wynika z §8. ust. 2. uchwały Nr LXII/471/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”, który stanowi: „Przedsiębiorstwo zawiera umowę z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie takiej umowy.”

Właściciele posesji, którzy BEZUMOWNIE lub NIELEGALNIE pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki są narażeni na wysokie kary. Na podstawie art. 28. Ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. [Dz. U. z 2023 r. poz. 537.] o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 5 000 zł,” a na podstawie art. 28 ust. 4. ww. ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”

Dodatkowo nie zwalnia to Mieszkańca z obowiązku dokonania opłaty z tytułu pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków na rzecz ZWiK oraz podlega to opłacie z tytułu wykonania przez ZWiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 1200 zł netto i wodociągowego w wysokości 1400 zł netto.

Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego.

Niezależnie od konsekwencji karnych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo dochodzić również swoich roszczeń cywilnoprawnych i na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu domagać się zapłaty za uzyskaną na skutek nielegalnego poboru korzyść.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem ścieków do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższe koszty eksploatacyjne Spółki. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Obowiązek ustawowy podłączenia do kanalizacji wynika z Art. 5. Ust. 1. Pkt 2) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. z 2022 r. poz. 2519]. Brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej, to narażanie się na mandat w wysokości nawet do 500 zł!

Jednocześnie ZWiK zachęca ze skorzystania z usług Spółki w zakresie wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Skorzystanie z naszych usług to gwarancja, że:

  1. jako jedyni załatwiamy wszystkie formalności,
  2. zapewniamy fachowe doradztwo techniczne,
  3. oferujemy atrakcyjne ceny na wykonanie przyłączy,
  4. posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiarygodność (podmiot gminny działający na rynku od 2005 r.).
  5. dajemy możliwość rozłożenia płatności na bardzo atrakcyjne raty 0%,
  6. dajemy pewność wykonania i odbioru przyłącza oraz gwarancję jakości (5lat)!

Tomasz Czajkowski, prezes zarządu ZWiK
19.02.2024

Opcje strony

do góry