Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - STAWKI TARYFOWE

Szanowni Klienci,

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. informuje, że w związku z trudnymi do przewidzenia zmianami cen na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, wynikającymi z nietypowej, gwałtownie rosnącej inflacji, a co za tym idzie wzrostu cen energii, paliw, materiałów oraz usług zewnętrznych, zmianom uległy koszty ponoszone przez Spółkę w związku ze świadczeniem usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Nie bez znaczenia są też wzrosty bazowych stóp procentowych, których poziom bezpośrednio wpływa na koszty obsługi zadłużenia. Problemy te nie ominęły Spółki, która w roku 2022 i 2023 poniosła straty z działalności. Sytuacja taka nie miała miejsca od 2011 roku i jest konsekwencją wysokiej inflacji, sytuacji makroekonomicznej oraz utrzymywania stawek taryfowych zatwierdzonych decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 maja 2021 roku.

Drastyczne podwyżki cen energii w 2022 roku są jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu kosztów. W celu zagwarantowania najniższych możliwych do uzyskania cen energii elektrycznej, Spółka przystąpiła do grupy zakupowej. Najniższa oferta po przeprowadzonym przetargu na lata 2024 i 2025 spowoduje wzrost kosztów energii elektrycznej w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2021 o 176,46% tj. o kwotę 2,1 mln. zł. Dodatkowym elementem, który ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy Spółki jest podwyżka stóp procentowych i spłata skokowo większych zobowiązań finansowych, które są wynikiem zaciągniętych pożyczek na realizację koniecznych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Koszty obsługi zadłużenia w roku 2022 były dwukrotnie wyższe od tych ponoszonych w roku 2021. Z kolei Spółka szacuje, że w roku 2023 koszty finansowe (odsetki) wyniosą blisko 2 mln zł., co stanowi niemalże trzykrotność tych z roku 2021.

Opisane powyżej zmiany warunków ekonomicznych, które powstały w czasie obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 12 maja 2021 roku, a których nie można było przewidzieć i zaplanować na etapie składania ówczesnego wniosku taryfowego spowodowały, że taryfy te nie zapewniają osiągnięcia przychodów na poziomie niezbędnym do utrzymania zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Sytuacja makroekonomiczna wymusiła na Spółce jak najszybsze działanie i skorzystanie z nadanego w przepisie prawa art. 24j ust. 1 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uprawnienia do przedłożenia do Organu Regulacyjnego wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Po szczegółowej analizie wniosku złożonego przez Spółkę, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 22 września 2023 roku wydał decyzję nr WA.RZT.70.79.2023/7 o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki na okres trzech lat. Decyzja ta stała się ostateczna i została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29 września 2023 roku. Zgodnie z art. 24f ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 07 października 2023 roku i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja spotka się z Państwa zrozumieniem. Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych, trudnych czasach, jednak zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody o odpowiednich parametrach jakościowych oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest sprawą bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego ponad 7 tysięcy Klientów obsługiwanych przez Spółkę.

 

Prezes Zarządu

Tomasz Czajkowski

Opcje strony

do góry