Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 2021/2022

Łomianki dnia 27.08.2021r.

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2021 oraz 2022

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o.,  zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o, za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

 

Dane za rok 2020:

Suma bilansowa -  232 236 779,45 zł.

Przychody ogółem   –  22 484 693,88 zł.

w tym:

         Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 20 535 835,20 zł.

         Pozostałe przychody operacyjne – 1 848 004,70 zł.

         Przychody finansowe – 100 853,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2020 rok wyniosło – 60,10

 

            2. Wymagany termin przeprowadzenia badania i przekazania sprawozdania:

-  za rok 2021 - do dnia 30.04.2022r.

-  za rok 2022 - do dnia 30.04.2023r.

 

3.  Oferta powinna zawierać:

- Informację o oferencie, w tym o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, formie prowadzenia działalności i liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.

- Oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

- Oświadczenie o gotowości stawienia się na posiedzeniu organów spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeniu Wspólników) w celu przedstawienia wyników badania oraz spostrzeżeń dotyczących systemu rachunkowości bądź innych zagadnień ujawnionych w toku badania (o ile zaistnieje taka potrzeba).

- Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.

- Wykaz osób uczestniczących w badaniu sprawozdania finansowego spółki zastrzegając, że zespół winien składać się z co najmniej dwóch osób, w tym jednej posiadającej uprawnienia do badania sprawozdania finansowego Spółki.

- Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich dwóch lat osoba przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego spółki przeprowadzał/a badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży komunalnej, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

4. Pisemne oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 15.09.2021r. do godz. 12,00 na adres:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

tel.: (22)751-35-04 Fax (22) 751-70-35

e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl

z dopiskiem “Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022”

 

Za datę złożenia oferty, uważa się datę jej wpływu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach  Sp. z o.o.

5. Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

6. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela: Główna Księgowa Spółki - Bożena Cholewa

    tel.: 502- 177- 240, e-mail: bozena.cholewa@zwik-lomianki.pl

Opcje strony

do góry